Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej to piąte poddziałanie w ramach działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w PROW 2014-2020. Opisaliśmy już mieszczące się w tym działaniu:

- pomoc dla młodych rolników,

- płatności dla przekazujących małe gospodarstwa i restrukturyzujących je

oraz rozwijających usługi rolnicze.

Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:

o gminy wiejskiej lub

o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

W efekcie musi powstać co najmniej jedno miejsce pracy, a beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

W ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:

sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,

rzemiosła lub rękodzielnictwa,

turystyki wiejskiej,

przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,

świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,

działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,

działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!