Przepisy unijne często odnoszą się do sytuacji aktualnej przed laty, a nie w momencie wnioskowania o pomoc. W takiej sytuacji znalazła się osoba, której odmówiono przyznania jednolitej płatności obszarowej, bowiem działka rolna, co do której złożyła w 2008 r. wniosek o przyznanie płatności nie spełniała wymogu utrzymywania jej w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r.

Skarżąca skorzystała z dostępnej drogi prawnej, aby uchylić niekorzystną dla siebie decyzję: próbowała zweryfikować decyzje administracyjne wydane w sprawie zarówno w zwykłym postępowaniu administracyjnym, jak też w postępowaniu nadzwyczajnym poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Obie sprawy przed organami Agencji skończyły się dla niej niekorzystnie. Sprawy te zostały także oddalone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Pozostało zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z uzyskanych przez Rzecznika informacji wynika, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi mając świadomość, iż warunek wynikający z art. 124 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 - utrzymywania powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitej płatności obszarowej w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. - jest dla wielu rolników niedogodny, podjął działania zmierzające do zniesienia tej zasady. W tym celu, jak wynika z pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. do Marszałka Sejmu, Polska wraz z innymi państwami członkowskimi UE przedstawiła propozycję zmian rozporządzenia nr 73/2009 zmierzającą do odstąpienia od stosowania warunku utrzymywania działek rolnych w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. Z pisma wynika ponadto, iż Rada wezwała Komisję do przeanalizowania tej propozycji i przedstawienia ewentualnych uwag Radzie - informuje RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o poinformowanie, jakie ustalenia w tym zakresie zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

Podobał się artykuł? Podziel się!