W konferencji udział wzięło około 170 osób, w tym w szczególności liczni przedstawiciele samorządów województw, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Episkopatu Polski i Rady Ekumenicznej oraz instytutów naukowych i uczelni.

Przedstawiciele MRiRW mają nadzieję, iż konferencja oraz dyskusja, jaka miała miejsce podczas konferencji, przyczynią się do dobrego wykorzystania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich, które są elementem PROW 2007-2013, jak i programów operacyjnych w ramach polityki spójności. PROW 2007-2013 stwarza ekonomiczno-społeczne podstawy zrównoważonego rozwoju wsi, zapewni poprawę sytuacji rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez m.in. rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Natomiast dla rolników, prowadzących gospodarstwa towarowe, bardzo ważna jest możliwość stałego rozwoju tych gospodarstw. Niebagatelne znaczenie dla mieszkańców wsi ma też zaproponowany pakiet działań mający na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Mimo, że PROW na lata 2007-2013, jest programem sektorowym, to wpływa na rozwój regionalny. O regionalnym charakterze programu świadczy m.in. delegowanie do samorządów województw funkcji wdrożeniowej dla wybranych działań oraz utworzenie „kopert regionalnych”, a także powierzenie samorządom województw prowadzenie Regionalnych Sekretariatów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Niezmiernie istotną rolę w rozwoju Polski, w tym obszarów wiejskich w Polsce, odgrywały i odgrywać nadal będą jednostki samorządu terytorialnego. Od samego początku administracja samorządowa odgrywa znaczącą rolę w rozwoju obszarów wiejskich. Praktycznie od chwili powstania, jednostki samorządu terytorialnego, realizują zadania w zakresie zaspokojenia potrzeb społecznych, edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Odgrywają one także wiodącą rolę w rozwoju infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, komunikacja, wysypiska śmieci, usługi komunalne) na obszarach wiejskich. Jednostki samorządowe uczestniczyły z dużym powodzeniem w realizacji programu przedakcesyjnego SAPARD oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.