Wczoraj Sejm zajął się dwoma projektami uchwał dotyczącymi negocjacji w sprawie nowego budżetu UE na lata 2014-2020. Kluczowy dla negocjacji budżetowych szczyt UE odbędzie się w Brukseli dziś i jutro.

W przedłożonym przez sejmową komisję ds. UE projekcie uchwały, Sejm wzywa rząd m.in. do starań o wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu.

Sprawozdawca komisji Agnieszka Pomaska (PO) podkreśliła, że projekt jest kompromisowy, a podczas głosowania nad nim na posiedzeniu komisji ds. UE, nie było głosów przeciwnych, jedynie posłowie PiS wstrzymali się.

Podczas debaty w Sejmie posłowie PO, PSL, SLD i Ruchu Palikota zadeklarowali, że opowiedzą się za przyjęciem komisyjnego projektu uchwały.

Wątpliwości miały kluby PiS i Solidarnej Polski. Ich przedstawiciele opowiedzieli się za tym, aby w uchwale znalazło się wezwanie rządu do możliwości zawetowania budżetu UE, gdyby jego rozwiązania były dla Polski niekorzystne.

Poseł PiS Krzysztof Szczerski zgłosił poprawkę zakładającą uzupełnienie uchwały o akapit zawierający taki apel. Wszystkie kluby, z wyjątkiem PiS i SP, zapowiedziały głosowanie przeciwko takiej zmianie.

Według projektu wypracowanego w komisji ds. UE, Sejm wyraża przekonanie, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 muszą być "sprawiedliwym kompromisem odpowiadającym na potrzeby Polski i całej Unii Europejskiej". Zgodnie z projektem podstawą do kompromisu powinny stać się zasady: równości praw i obowiązków państw członkowskich, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz prorozwojowego charakteru wspólnych polityk.

"Za szczególnie ważne Sejm uważa zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu. Rozwój infrastruktury i inwestycje w kapitał ludzki, z pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności, przyczynią się do wzmocnienia jednolitego rynku i unijnej gospodarki, a Polsce powinny dać możliwości wzmacniania konkurencyjności" - brzmi projekt.

Sejm - zgodnie z projektem - oczekuje przyjęcia rozwiązań, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na jednolitym rynku na równych zasadach. "Do takich rozwiązań w szczególności należy zaliczyć wyrównanie dopłat bezpośrednich i znaczące wsparcie procesu modernizacji obszarów wiejskich" - wskazuje uchwała.