Głosowało 349 posłów, wszyscy byli za przyjęciem senackich poprawek. Poprawki mają charakter doprecyzowujący.

Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów ustawy do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz określenie przepływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące z unijnych programów stanowią dochody budżetu państwa.

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W Polsce agencjami płatniczymi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Prefinansowanie polega na pokryciu wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu. Środki unijne podlegają refundacji (zwrotowi) dopiero po rozliczeniu projektu. Pieniądze na sfinansowanie inwestycji dla państwowych jednostek budżetowych będą pochodziły z pożyczek bankowych.

Obecnie ustawa zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!