Naszego czytelnika zaniepokoiła informacja, że kontynuacji będą wymagać prawie wszystkie programy rolnośrodowiskowe, rozpoczęte w starym PROW – z wyjątkiem dwóch.

Bo jak kontynuować coś, co teraz staje się nieopłacalne?

Zapytaliśmy zatem w Ministerstwie Rolnictwa: Czy będą w  przypadkach konieczności kontynuacji stosowane stare zasady płatności - wysokość stawki i bez degresywności?

I ministerstwo uspokaja: dla programów wymagających kontynuacji zostają zachowane wymogi, stawki płatności oraz limity powierzchniowe, przedziały i progi degresywności:

„W ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) zobowiązania podejmowane są przez beneficjentów na okres 5 lat, co oznacza, że wszystkie zobowiązania podjęte po 2011 roku wykraczają poza koniec okresu programowania (2007-2013), dlatego też w świetle przepisów unijnych muszą zostać dostosowane do ram prawnych następnego okresu programowania (2014-2020).

Jednocześnie, dostosowane do ram prawnych nowego okresu programowania muszą być również zobowiązania podjęte w 2011 roku – jedynie w przypadku, jeśli beneficjent skorzysta z możliwości deklarowania niektórych wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód, jako praktyki równoważnej do jednej z praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, tj. dywersyfikacji upraw.

Wymogi w ramach pakietów: (i)  1. Rolnictwo zrównoważone, (ii) 2. Rolnictwo ekologiczne, (iii) 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, (iv) 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, (v) 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, (vi) 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz (vii) 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie  wykraczają ponad wymogi podstawowe ustanowione dla nowego okresu programowania i dlatego pakiety te nie wymagają dostosowania do nowych ram prawnych, co oznacza, że beneficjenci są zobowiązani do kontynuowania podjętego zobowiązania na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. zostają zachowane wymogi, stawki płatności oraz limity powierzchniowe, przedziały i progi degresywności określone dla wskazanych powyżej pakietów.