Sposób poszukiwania nowych dotacji na konkretne projekty i przedsięwzięcia będzie zbliżony do obecnego. Najpierw trzeba wiedzieć na jakie cele potrzebujemy pieniądze, a potem trzeba ich szukać. Można też wybrać inną drogę: najpierw zapoznać się ze wszystkimi możliwymi obszarami wsparcia, a potem przemyśleć, co my z tego możemy wybrać dla siebie. Obie drogi są równie skuteczne. Obecnie środki mogą być przeznaczone na dofinansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w gospodarstwach rolnych oraz na działania zmierzające do uruchamiania alternatywnych źródeł dochodów. Są też dotacje na szkolenia i wsparcie doradztwa rolniczego. Jak zatem odnaleźć się w tym gąszczu?

Wyobraźmy sobie, że wszystkie pieniądze są poukładane w specjalnych regałach – nazywanych „Programami”. Takich „Programów - regałów” jest w Polsce siedem, a każdy regał ma półki, które w „Programach” nazywano: „Priorytetami”. W każdej półce są szuflady, które w „Programach” nazwano „Działaniami”. SA to więc „meblościanki regałów z szufladkami” pieniędzy. Którą z tych szufladek otworzyć, aby znaleźć środki pomocowe dla swojego przedsięwzięcia?

Zacznijmy od zidentyfikowania Programów funkcjonujących w Polsce. Są to:
 • Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (ZPORR),
oraz następujące Sektorowe Programy Operacyjne:
 • Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO - WKP),
 • Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (SPO - RZL), 
 • Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006 (SPO - Rolnictwo), 
 • Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004 – 2006 (SPO - Ryby),
 • Transport na lata 2004 -2006 (SPO - Transport).
Jest też Program Pomoc Techniczna i Priorytety o tej nazwie, ale rolnicy nie znajdą tam wsparcia dla siebie, ponieważ są to środki przeznaczone dla administracji obsługującej Fundusze Unijne.
Nazwy poszczególnych Programów nasuwają pierwsze skojarzenia, gdzie ewentualnie szukać finansowania dla swojego pomysłu. Nas najbardziej będzie interesował Program SPO – Rolnictwo, choć do kilku innych też powinniśmy zajrzeć, np. w SPO – Ryby są pieniądze przeznaczone na stawy hodowlane, a w ZPORR są pieniądze dla zaczynających działalność gospodarczą.

Zobaczmy najpierw, co finansowane jest z Programu Rolnictwo: Priorytet 1. „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno – żywnościowym”, składa się z „Działań”:
1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych;
1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom;
1.3. Szkolenia;
1.4. Wsparcie doradztwa rolniczego;
1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych.

Priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, składa się z „Działań”:
2.1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych;
2.2. Scalanie gruntów;
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego;
2.4. Zróżnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów;
2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;
2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem;
2.7. Pilotażowy program Leader +.

Przyjrzyjmy się teraz „szufladce”: „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Najważniejsze jest, kto może być wnioskującym o wsparcie czyli beneficjentem – w tym przypadku: podmioty prowadzące działalność rolniczą, i to zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. W opisie tego Działania znajdziemy szczegółowe kryteria, które musi spełnić wnioskodawca, np. mieć odpowiednie wykształcenie rolnicze lub staż w rolnictwie.

Jeśli spełniamy stawiane warunki, zobaczmy teraz, jakie przedsięwzięcia uzyskają dofinansowanie, a są to:
 • zakup, budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących produkcji rolnej,
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej,
 • zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych,
 • zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich, 
 • wyposażanie pastwisk,
 • zakup, instalacja lub budowa urządzeń do nawadniania upraw,
 • zakup, instalacja lub budowa urządzeń służących ochronie środowiska.
Kolejną ważną informacją jest wysokość dotacji. W tym wypadku jest to kwota do 300 tys. zł. Natomiast maksymalny poziom pomocy wynosi od 50 proc. – 65 proc. w zależności od położenia gospodarstwa rolnego (na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – udział procentowy dotacji jest wyższy) oraz od wieku gospodarującego (młody rolnik otrzyma wyższy poziom dotacji). A zatem dotacja może wynieść 50, 55, 60 czy 65 zł na każde 100 zł przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 300 tys. Wnioski o dotację są składane do Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

Źródło: "Farmer" 14/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!