W ramach pierwszego poddziałania pomoc będzie udzielana na szkolenia ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej oraz leśnictwem. Natomiast w ramach poddziałania wsparcie na demonstracje i działania informacyjne, pomoc udzielana będzie na demonstracje służące promowaniu oraz upowszechnianiu innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Demonstracje to „praktyczne sesje szkoleniowe”, a „elementem demonstracji mogą być inwestycje dzięki którym możliwe będzie dostosowanie obiektów demonstracyjnych do prowadzenia zajęć praktycznych”.

Prowadzący transfer wiedzy otrzymają niemało: poziom pomocy finansowej wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. Warunkiem wnioskowania o wsparcie jest 5 lat aktywności, rozumianej jako udokumentowana realizacja minimum sześciu działań w roku.

„Ostatecznymi odbiorcami pomocy (uczestnikami działań transferu wiedzy) są: rolnik, domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, właściciel lasu, osoba fizyczna rozpoczynająca po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach działania „Premia dla młodych rolników” PROW 2014-2020. Ostateczni odbiorcy pomocy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w tych działaniach” – czytamy w programie. Owa pomoc dla rolnika, która trafi do pośredników przekazujących wiedzę, to kwota niebagatelna: całkowity planowany wkład Unii na okres 2014-2020 to 36 905 246 euro. A pamiętajmy, że do środków EFRROW trzeba dodać mniej więcej jedną trzecią wkładu krajowego (w tym działaniu daje to kwotę wydatków publicznych w wysokości 58 001 302 euro).

Podobał się artykuł? Podziel się!