Najpierw, od 27 września do 14 października 2011 roku, swoje wnioski mogli składać ci, którzy planowali inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Natomiast od 17 października do 4 listopada 2011 roku, Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na wsparcie inwestycji niezwiązanych z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W drugim terminie można się ubiegać o przyznanie wsparcia m.in. na rozpoczęcie lub rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi.

Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych. W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają wystarczających środków, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Wniosek można złożyć w dowolnym Oddziale Regionalnym ARiMR lub wysłać go pocztą. Należy pamiętać, że w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o pomoc, co oznacza, że osoby które złożyły wnioski o wsparcie na inwestycje związane z biogazem, nie mogą składać wniosku w rozpoczynającym się od poniedziałku naborze na wsparcie innych rodzajów działalności gospodarczej.

W tym roku, w pierwszym i drugim terminie naboru, swoje wnioski o wsparcie dodatkowej działalności gospodarczej, złożyło dotychczas w ARiMR ponad 380 rolników. Łącznie ubiegają się oni o pomoc w wysokości 80,4 mln zł.