PRZEGLĄD PRASY: Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady 1782/2003/WE z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników - pisze Jolanta Białkowska.

 Aby ubiegać się o dofinansowanie, każdy beneficjent (rolnik) musi spełnić łącznie następujące warunki:

- powinien być wpisany do ewidencji producentów, która stanowi część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

- zobowiązać się do zalesiania działek rolnych, na których do dnia złożenia wniosku o płatność była prowadzona działalność rolnicza,

- pielęgnować założoną uprawę leśną przez 5 lat od dnia wykonania zalesiania.

Pomoc na zalesianie może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. Samo zalesianie gruntów musi wynosić co najmniej 0,5 ha, a szerokość zalesionej działki nie mniej niż 20 m. W przypadku, gdy grunty graniczą z lasem szerokość ta może być mniejsza. Kolejny istotny warunek, na który warto zwrócić uwagę, to możliwość wykorzystania do zalesiania jedynie polskich (rodzimych) gatunków drzew i krzewów, np. sosny zwyczajnej, świerku pospolitego czy brzozy brodawkowatej. Ponadto unijne przepisy narzucają dostosowanie zalesień do lokalnych warunków siedliskowych. Oznacza to, że przy ustalaniu składu gatunkowego sadzonek trzeba wziąć pod uwagę rolniczą klasyfikację gruntów.

Jednym z warunków, który należy spełnić, aby otrzymać wsparcie na zalesianie jest uzyskanie planu zalesiania. Na wniosek osoby zainteresowanej sporządza go nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia wszystkich gruntów przeznaczonych do zalesiania lub więcej niż 50% ich powierzchni. Do tego wniosku należy dołączyć wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesiania.