Beneficjent może otrzymać maksymalnie 50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł. W ramach działania stosowana będzie zasada de minimis.

Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

„Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.

Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi” – zakłada projekt.

Warunkiem jest, aby wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Musi przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;

Musi też zadeklarować obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Pomocy nie otrzymają podmioty, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

W kryteriach wyboru uwzględniono innowacyjność, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Preferencje mają dotyczyć wnioskodawców, którzy nie korzystali z pomocy finansowej w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013. Pierwszeństwo daje się też realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju.

Podobał się artykuł? Podziel się!