PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Uwaga na nowe kwestie w kontrolach ARiMR

Uwaga na nowe kwestie w kontrolach ARiMR fot. Pixabay

W 2018 roku ARiMR skontroluje w związku ze spełnieniem norm, od których zależy wypłata całych dopłat bezpośrednich i obszarowych, nowe kwestie i "wypunktuje" je na nowych zasadach.Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom to następstwo – głównie – zmian związanych z wejściem w życie „Programu azotanowego” i „Prawa wodnego”.

Więcej: Program azotanowy wchodzi 26 lipca

Uzyskanie pełnej wysokości dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW zależy od spełnienia norm dobrej kultury rolnej (DKR) i wymogów wzajemnej zgodności (WWZ). Jeśli rolnik nie spełni tych zasad, należne mu płatności ulegają pomniejszeniu lub zostaje on wykluczony z płatności. Normy DKR i WWZ zmieniły się, stąd projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.

Co się zmienia? "Prawo  wodne" wymaga uzyskania pozwolenia w przypadku nawadniania gruntów lub upraw – brak jego uzyskania w przypadku nawadniania wodami w ilości przekraczające wskazane ilości (nawadnianie lub pobór wód podziemnych lub powierzchniowych w ilości większej niż 5 m szesc. na dobę średniorocznie) wiązać się będzie z obniżeniem płatności (naliczonych będzie od 1 do 5 pkt karnych), podobnie jak naruszenie DKR polegające na nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów w określonych odległościach w pobliżu wód powierzchniowych (1-5 pkt karnych). Do "Prawa wodnego" dostosowano też zapisy dotyczące wprowadzania do wód podziemnych substancji szczególnie szkodliwych (ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi).

Zmiany dotyczą również WWZ w zakresie ochrony wód przed azotanami rolniczymi i wprowadzenia (zamiast OSN) na całym obszarze Polski jednego programu działań, obligującego rolników do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami. W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia ilość niezgodności ograniczono z 55 do 38 – ale wprowadzono też nowe wymogi. Karne punkty będzie można otrzymać np.

- za nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych lub pokrytych wodą czy śniegiem;

- nie przestrzegania zakazu mycia rozsiewaczy nawozów w odległości mniejszej niż 25 m od brzegu zbiorników wodnych;

- stosowanie nawozów azotowych na gruntach o dużym nachyleniu bez rozdzielenia dawek tak, aby nie przekraczały 100 kg N/ha;

- nieprzestrzeganie na gruntach o dużym nachyleniu obowiązku aplikacji nawozów do gleby lub przyorania lub wymieszania z glebą (przyorania lub wymieszania dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu);

- nieprzestrzeganie obowiązku uprawy w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku;

- nieprzestrzeganie zakazu przechowywania nawozów w odległości 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych;

- nie zastosowanie nawozów zgodnie z dozwolonym terminem;

- nieprzestrzeganie obowiązku przechowywania stałych i płynnych nawozów naturalnych w bezpieczny dla środowiska sposób – nieprzepuszczalne miejsca do przechowywaniu nawozów stałych lub szczelnych pojemników na nawozy płynne,  przykryte osłonami;

- nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w przyszłości hodowców, a dotyczących obowiązku zapewnienia odpowiedniej powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych w okresach, kiedy nie są wykorzystywane rolniczo;

- gdy przy utrzymywaniu zwierząt na głębokiej ściółce obornik jest przechowywany w budynku inwentarskim o przepuszczalnym podłożu;

- przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od utworzenia pryzmy;

- zlokalizowanie pryzm w zagłębionym terenie lub na terenie o spadku powyżej 3 proc. lub w miejscu piaszczystym lub podmokłym, lub w odległości mniejszej niż 25 m od linii brzegowej;

- nieprzestrzeganie obowiązku przechowywania przez 3 lata mapy lub szkicu działki, na którym zaznaczona jest lokalizacja pryzmy z obornikiem składowanym bezpośrednio na gruncie oraz data jej złożenia;

- w przypadku czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach ornych ponowne przechowywanie na pryzmie w tym samym miejscu jest możliwe 3 lata po zakończeniu poprzedniego;

- nieprzestrzeganie zakazu przechowywania pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie;

- nieprzestrzegania zakazu przechowywania kiszonek bezpośrednio na gruncie lub nieprzestrzeganie nakazu ich przechowywania w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub podkładzie z folii, sieczki, słomy lub innego materiału, który pochłania odcieki, lub pod przykryciem foliowym;

- nieprzestrzeganie zakazu przechowywani nawozów naturalnych lub kiszonek w odległości mniejszej niż 25 m od studni lub ujęć wody, linii brzegowej;

- gdy zbiornik na płynne nawozy naturalne nie zapewnia możliwości gromadzenia jego 4-miesięcznej produkcji;

- nieprzestrzeganie zakazu utrzymywania zwierząt futerkowych w klatkach bez zabezpieczenia pod nimi gruntu przed przedostawaniem się odcieku;

- nieprzestrzeganie zakazu mieszania i wspólnego przechowywania odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt;

- przekroczenie 170 kg azotu w rocznej dawce nawozów naturalnych na ha;

- przekazanie nawozów naturalnych bez wykonania wymaganych obliczeń ich ilości i zawartości w nich azotu

- nieposiadanie planu nawożenia azotem w wymaganych sytuacjach;

- nieprzestrzeganie nakazu zbycia ponad 30 proc. gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w określonych sytuacjach i na podstawie pisemnej umowy;

- nieposiadanie planu nawożenia azotem w sytuacji konieczności posiadania tego planu lub zastosowanie wyższych dawek niż wynikające z tego planu;

- zastosowanie nawozów w dawkach przekraczających maksymalne ilości azotu ze wszystkich źródeł przez rolnika, którego nie dotyczy obowiązek posiadania planu nawożenia azotem (lub brak obliczeń maksymalnych dawek azotu);

- brak ewidencji nawożenia azotem i planu nawożenia lub ich nieprzechowywanie przez 3 lata.

Ocena naruszeń została dostosowana do nowych niezgodności.

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności to albo 5 pkt w każdym stwierdzonym przypadku (dotyczy np. braku od 2022 r. odpowiednich miejsc do przechowywania nawozów naturalnych przez dużych hodowców), albo w zależności od zakresu skutków od 1 pkt - gdy są ograniczone do gospodarstwa rolnego, przez 3 punkty – gdy mogą mieć skutki dla gospodarstwa sąsiadującego, do 5 pkt - gdy skutki wykraczają poza to gospodarstwo.

Zróżnicowano też ocenę wagi stwierdzonej niezgodności wg kryterium dotkliwości, np.

- stosowanie nawozów na glebach zmarzniętych: od 1 pkt – efekt niewidoczny dla środowiska, ale potencjalnie możliwy, przez 3 pkt – efekt prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, do 5 pkt – widoczny negatywny efekt dla środowiska lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

- przy zakazie mycia rozsiewaczy: 1 pkt – niezgodność stwierdzona na powierzchni nie większej niż 30 proc. powierzchni objętej zakazem rozlewania wody po myciu, a 3 punkty - na powierzchni przekraczającej 30 proc.;

- przy przekroczeniu dopuszczalnej dawki nawożenia azotem o 20 proc. – 1 pkt, między 20 a 35 proc. – 2 pkt, ponad 35 proc. – 3 pkt).

Ocena wagi stwierdzonej niezgodności wg kryterium trwałości wobec niektórych naruszeń to znów od 1 do 5 pkt, np. 1 pkt to kara za przekazanie nawozów naturalnych na cel inny niż rolnicze wykorzystanie bez wykonania obliczeń ilości nawozów lub azotu; a 5 pkt w każdy stwierdzonym przypadku po stwierdzeniu po 2022 r. braku możliwości przechowywania 6-miesięcznej produkcji nawozów.

Poza tym w rozporządzeniu dokonano zmiany aktualizującej podstawę prawną, a odnoszącej się do WWZ dotyczących ochrony dzikiego ptactwa.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Będzie obowiązywało już w kontrolach ARiMR prowadzonych w 2018 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (38)

 • Niedługo podaż ziemi wzrośnie, bo każdy z rolników 50+deklaruje chęć sprzedaży tylko czekają aby do emerytury i dzieci wykształcić, 2018-08-24 12:20:21
  Co
  • KiepskiRolnikUSiebie 2018-08-24 14:27:59
   Ziemię sprzedaje się tylko raz. 60 000 zł za ha x 100 ha= ani tego przeżreć i głowa boli. Dopóki palec wskazujący się podnosi trzeba uprawiać. A potem prosta decyzja. Ziemia wydzierżawiona da dodatek roczny do beznadziejnej emerytury 100 ha x 1500 zł (ew +) wystarczy . A ziemia wnukom zostanie .
 • FILIP 2018-08-24 06:58:35
  ni w te ni wete
 • Zwykły 2018-08-23 10:23:13
  Niech urzędniczek siadzie i jeździ w poprzek góry łatwo napisać papier wszystko przyjmie co oni jeszcze wymyślą ?
  • ja 2018-08-23 13:24:17
   skiby tylko w lewo
   • rolnik 2018-08-23 15:34:59
    W lewo to nieprawomyslnie, tylko w prawo
 • Spartaks 2018-08-23 09:50:26
  To działa tak: ograniczą dawki nawozów spadnie produkcja a co za tym idzie zyski więc jeden z drugim uzna że nie ma sensu za darmo robić i co zrobi ? Ano sprzeda ziemię o co w tym wszystkim chodzi. Do tego ciągle jakieś nowe wymogi to tylko po to aby ci mali nie mogli za tym nadążyć i sprzedali ziemię w sumie sam ardanowski to powiedział "jak się nie dostosują to niech nie hodują" to mówi wszystko. co socjalizm dał to teraz pany znów zabiorą.
 • prosiaq 2018-08-23 09:29:12
  No i jeszcze niespodzianka dla właścicieli ładowarek teleskopowych
  za coroczny odbiór ładowarki ok. 500 zł będzie kasował Urząd Dozoru Technicznego i jeszcze ok. 2500 zł konserwator z zewnętrznej firmy.
  Albo ktoś lobbował ,albo świat nie powiem na czym staje.

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  • And 2018-08-23 09:45:28
   Dziękujemy Dobra ZmianoRząd w pocie czoła i bokobrodów pracuje aby ułatwić życie obywatelom ljudu pracującego.
  • prosiaq 2018-08-23 09:47:29
   piszą o tym w sierpniowym numerze niemieckiej gazety dla polskich rolników
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.92.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.