Santos proponuje całkiem nowe środki lub też pewne modyfikacje i uproszczenia w zasadach zazielenienia w stosunku do tego, co zaproponowała w październiku 2011 roku Komisja Europejska.

Nowe środki zaproponowane przez sprawozdawcę:

Kwalifikowalność „ipso facto” obszarów wchodzących w zakres środków rolnośrodowiskowych do elementu „ekologizacji” zawartego w płatnościach bezpośrednich;

Wprowadzenie ekologicznego systemu certyfikacji gospodarstw rolnych, na warunkach, które określi Komisja, jako opcji kwalifikowalności automatycznej w ramach elementu „ekologizacji” zawartego w płatnościach bezpośrednich;

Kwalifikowalność upraw trwałych, takich jak gaje oliwne, winnice i sady owocowe, do płatności w ramach elementu „ekologizacji”, pod warunkiem stosowania praktyk gronomicznych służących ochronie i zachowaniu gleby, np. zazieleniania obszarów prawnych, i zajmowania przez nie ponad 80proc. łącznego obszaru kwalifikowanego w gospodarstwach rolnych o powierzchni mniejszej niż 50 hektarów.

Obszary upraw trwałych, na których stosowane są takie praktyki agronomiczne są zwolnione ze stosowania przepisów dotyczących obszarów proekologicznych.

Uproszczenie środków zaproponowanych przez Komisję:

Dywersyfikacja upraw

Gospodarstwa rolne o powierzchni od 5 do 20 hektarów będą musiały mieć dwie różnego rodzaju uprawy, przy czym żadna z nich nie może przekroczyć 90 proc. gruntów uprawnych. W przypadku gospodarstw rolnych powyżej 20 hektarów utrzymany zostaje wymóg co najmniej trzech różnych rodzajów upraw, przy czym żadna z nich nie może obejmować więcej niż 70 proc. gruntów uprawnych, a dwie uprawy razem nie mogą przekraczać 95 proc. gruntów rolnych.

W odniesieniu do gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 50 hektarów wymóg ten nie będzie obowiązywał, jeżeli 80 proc. obszaru kwalifikowalnego będą stanowiły trwałe użytki zielone, pastwiska i uprawy trwałe.

Trwałe użytki zielone

Dla celów równoważności do koncepcji trwałych użytków rolnych zaliczono tradycyjne pastwiska mające charakter trwały i będące przedmiotem ekstensywnej produkcji.

Obszar proekologiczny

Komisja proponuje, aby 7 proc. kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego stanowił obszar proekologiczny. Sprawozdawca proponuje, aby przepisy te miały zastosowanie jedynie do gospodarstw rolnych powyżej 20 hektarów. Ponadto proponuje, aby w przypadku, gdy obszar proekologiczny przylega do podobnego obszaru w sąsiednim gospodarstwie rolnym, wielkość odpowiednio kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego ulegała indywidualnemu zmniejszeniu z 7 proc. do 5 proc. Proponuje wreszcie, aby uprawy wiążące azot mogły być wliczane do wymaganego odsetka obszaru proekologicznego.

Propozycje portugalskiego eurodeputowanego omawiane będą podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br.