Santos proponuje całkiem nowe środki lub też pewne modyfikacje i uproszczenia w zasadach zazielenienia w stosunku do tego, co zaproponowała w październiku 2011 roku Komisja Europejska.

Nowe środki zaproponowane przez sprawozdawcę:

Kwalifikowalność „ipso facto” obszarów wchodzących w zakres środków rolnośrodowiskowych do elementu „ekologizacji” zawartego w płatnościach bezpośrednich;

Wprowadzenie ekologicznego systemu certyfikacji gospodarstw rolnych, na warunkach, które określi Komisja, jako opcji kwalifikowalności automatycznej w ramach elementu „ekologizacji” zawartego w płatnościach bezpośrednich;

Kwalifikowalność upraw trwałych, takich jak gaje oliwne, winnice i sady owocowe, do płatności w ramach elementu „ekologizacji”, pod warunkiem stosowania praktyk gronomicznych służących ochronie i zachowaniu gleby, np. zazieleniania obszarów prawnych, i zajmowania przez nie ponad 80proc. łącznego obszaru kwalifikowanego w gospodarstwach rolnych o powierzchni mniejszej niż 50 hektarów.

Obszary upraw trwałych, na których stosowane są takie praktyki agronomiczne są zwolnione ze stosowania przepisów dotyczących obszarów proekologicznych.

Uproszczenie środków zaproponowanych przez Komisję:

Dywersyfikacja upraw

Gospodarstwa rolne o powierzchni od 5 do 20 hektarów będą musiały mieć dwie różnego rodzaju uprawy, przy czym żadna z nich nie może przekroczyć 90 proc. gruntów uprawnych. W przypadku gospodarstw rolnych powyżej 20 hektarów utrzymany zostaje wymóg co najmniej trzech różnych rodzajów upraw, przy czym żadna z nich nie może obejmować więcej niż 70 proc. gruntów uprawnych, a dwie uprawy razem nie mogą przekraczać 95 proc. gruntów rolnych.

W odniesieniu do gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 50 hektarów wymóg ten nie będzie obowiązywał, jeżeli 80 proc. obszaru kwalifikowalnego będą stanowiły trwałe użytki zielone, pastwiska i uprawy trwałe.

Trwałe użytki zielone

Dla celów równoważności do koncepcji trwałych użytków rolnych zaliczono tradycyjne pastwiska mające charakter trwały i będące przedmiotem ekstensywnej produkcji.

Obszar proekologiczny

Komisja proponuje, aby 7 proc. kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego stanowił obszar proekologiczny. Sprawozdawca proponuje, aby przepisy te miały zastosowanie jedynie do gospodarstw rolnych powyżej 20 hektarów. Ponadto proponuje, aby w przypadku, gdy obszar proekologiczny przylega do podobnego obszaru w sąsiednim gospodarstwie rolnym, wielkość odpowiednio kwalifikujących się hektarów gospodarstwa rolnego ulegała indywidualnemu zmniejszeniu z 7 proc. do 5 proc. Proponuje wreszcie, aby uprawy wiążące azot mogły być wliczane do wymaganego odsetka obszaru proekologicznego.

Propozycje portugalskiego eurodeputowanego omawiane będą podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br.

Podobał się artykuł? Podziel się!