ARiMR przyjmuje w całym kraju wnioski na cztery działania finansowane z PROW 2007-2013: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” oraz na „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Ponadto, w 11 województwach, rolnicy i ich domownicy mogą ubiegać się o pomoc na rozwój działalności innej niż rolnicza. Natomiast rybacy i armatorzy statków rybackich mogą składać w trzech Oddziałach ARiMR: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmiński-Mazurskim wnioski o przyznanie pomocy z pierwszej osi priorytetowej - „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Wnioski o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy złożyło ponad 720 młodych rolników, najwięcej w woj. mazowieckim – 134. Blisko 300 młodych rolników z tego naboru otrzymało już decyzje ARiMR o przyznaniu jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł. Agencja może przeznaczyć na to działanie w 2009 r. ponad 291 mln zł. Oddziały Regionalne będą przyjmowały wnioski do wyczerpania tego limitu, ale nie dłużej niż do 31 grudnia br. Złożone do połowy lipca wnioski wykorzystują w 12% tegoroczny limit środków przewidziany na „Ułatwianie startu zawodowego młodym rolnikom”. Każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa, lecz nie później niż do 31 grudnia.

Biura Powiatowe ARiMR do 31 lipca br. przyjmują wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy ubiegają się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Dotychczas w skali kraju rolnicy złożyli 856 wniosków, w których ubiegają się o dofinansowanie na zalesienie 1948 ha gruntów. Najwięcej takich wniosków przyjęto w woj. mazowieckim – 175 i woj. podkarpackim – 113. Rolnik może złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jest to już trzeci nabór wniosków na „Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.