Do 18 maja biura powiatowe ARiMR w całej Polsce przyjęły 33247 takich wniosków.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo

- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo

-  oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.

Podobał się artykuł? Podziel się!