Wnioski te dotyczącą usług, które będą realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Agencja dofinansowuje zbiórkę i utylizację padłych sztuk bydła, owiec, kóz, świń lub koni. W tym roku na ten cel w budżecie ARiMR przewidziano 55 mln zl. Dzięki dofinansowaniu z ARiMR rolnicy pokrywają tylko niewielką część kosztów utylizacji padłych zwierząt, a nie płacą za zbiórkę i transport takich sztuk.

Termin naboru wniosków został określony w rozporządzeniua Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (D.U. 22, poz. 121 z późn. zm.). Rozporządzenie to reguluje również pozostałe warunki udzielania przez Agencję pomocy na ten cel.
Wnioski mogą być składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
Wniosek można złożyć bezpośrednio w kancelarii Centrali ARiMR w Warszawie (ul. Żelazna 59) lub przesłać na ten adres pocztą. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji a w przypadku wniosków przesłanych pocztą, data stempla pocztowego. Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie utylizacji został opublikowany na stronie internetowej ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa, Pomoc po 01.05.2007 r. – Utylizacja.

Do wniosku należy załączyć oryginał:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie takich usług;
2. wypisu z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 lipca 2007 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.