Na pomoc dla obu sektorów Polska otrzymała z UE 28 946 973 euro z UE a rozporządzenie przewiduje przyznanie dodatkowo z budżetu krajowego dofinansowania w wysokości 100 proc. kwoty przyznanej przez UE. Kwota ta zostanie podzielona równo między oba sektory.

Wsparcie producentowi świń będzie udzielane, jeżeli:

● 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co ustalane jest na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;

● od 1 października do 31 grudnia 2015 r. 200sprzedał, co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11, o numerze identyfikacyjnym siedziby stada tego producenta;

● od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. zostało poddanych ubojowi w rzeźni, co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11o numerze identyfikacyjnym siedziby stada tego producenta;

Wsparcie będzie udzielone do liczby świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń, sprzedanych przez producenta do 1 października do 31 grudnia 2015 r., lecz nie większej niż liczba świń posiadanych przez producenta 30 września 2015 r. i nie większej niż 2000 (wsparcie do produkcji żywca w cyklu zamkniętym). Stawka wsparcia przysługująca do sztuki świni zostanie wyliczona poprzez podzielenie środków finansowych przypadających na sektor wieprzowiny przez sumę wszystkich świń, do których przysługuje pomoc (ustalonej na podstawie złożonych wniosków). Zgodnie z projektem rozporządzenia stawka ta nie może być jednak wyższa niż 70 zł. Wymagane będzie też do wniosku o wsparcie dołączenie oświadczenia producenta świń o liczbie świń posiadanych 30 września 2015 r. oraz faktur lub innych dowodów sprzedaży potwierdzających sprzedaż świń od 1 października do 31 grudnia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie rozporządzenia do dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta.

Prezes ARR poda na stronie internetowej ARR do publicznej wiadomości informację o wysokości wsparcia przysługującego na jedną świnię.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!