Dofinansowanie pszczelarstwa wynikające z programów Unii Europejskiej nie może odbywać się w formie aktu prawnego nie będącego aktem prawa powszechnie obowiązującego – stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu skierowanym do ministra rolnictwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich informuje, że otrzymuje skargi w sprawie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa i wymogów wprowadzanych m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w sezonie 2013/14”.

W wystąpieniu podano:

„W skargach, które do mnie wpływają podniesiono,  że w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa (dalej jako: KPWP) oraz Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w sezonie 2013/2014 wprowadzono między innymi następujące postanowienie: <Lekarz weterynarii  wystawia zaświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego  rodzin pszczelich w pasiece i wyników badań laboratoryjnych, które stanowią integralną część zaświadczenia (załącznik). Próbki do badań powinny zostać pobrane przez lekarza weterynarii w tracie badania z co najmniej 5 % posiadanych w pasiece rodzin pszczelich i przekazane do badań diagnostycznych w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca złośliwego, wirusów ostrego i chronicznego paraliżu pszczół, do upoważnionego laboratorium>.

Jak wskazują Skarżący, którzy do mnie wystąpili, powyższe postanowienie dotyczące między innymi pozyskania zaświadczenia lekarza weterynarii, jak też przekazania do upoważnionego laboratorium pobranych do badania próbek, nie znajduje oparcia ani w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 213,  poz. 1342 ze zm.), ani w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U.  Nr 187, poz. 1547).”

Wątpliwości RPO nie rozwiał Departament Rynków Rolnych, stąd konieczność wystąpienia do ministra.

Wątpliwości Rzecznika nie dotyczą samego wymogu udokumentowania zdrowotności pszczół, lecz dotyczą formy aktu, w którym ten wymóg wprowadzono. W ocenie Rzecznika uregulowanie kwestii dofinansowania pszczelarstwa wynikającej z programów Unii Europejskiej nie może odbywać się w formie aktu prawnego nie będącego aktem prawa powszechnie obowiązującego. Obecnie obowiązujące zasady przyznawania tego rodzaju wsparcia finansowego nie spełniają standardów konstytucyjnych – twierdzi RPO i prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!