5 kwietnia br. ukazało się rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw – informuje FAMMU/FAPA.

Najważniejszą wprowadzoną przez Komisję zmianą jest bardzo drastyczna redukcja środków dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Rozporządzeniem tym ograniczono wsparcie dla takich grup z "nowych" państw Wspólnoty Europejskiej do zaledwie 10 milinów euro rocznie. Tymczasem tylko w Polsce wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw otrzymały w ubiegłym roku 174 milionów euro, a łącznie wszystkie kraje „unijnej 12” otrzymały w roku 2011 w sumie 195 mln euro.

Minister Marek Sawicki rozpoczął walkę o cofnięcie decyzji KE w sprawie obniżeniu wsparcia dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, a jeżeli rozmowy z Komisarzem UE ds. rolnictwa - Dacianem Ciolosem nie powiodą się, minister skieruje tę sprawę do Trybunału UE.

Zdaniem ministra rolnictwa, stare zasady przyznawania wsparcia, czyli obowiązujące przed 5 kwietnia 2012 roku, powinny obowiązywać do końca 2013 roku. Ponadto zmiana wprowadzona przez Komisję Europejską w kwietniu dotyczy jedynie nowotworzonych grup producentów owoców i warzyw, natomiast nie odnosi się do pomocy udzielanej uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Komisja zdecydowała się na tak drastyczne ograniczenie finansowania powstawania wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw z uwagi na ogromną popularność takiego wsparcia, głównie w Polsce, która przekroczyła znacznie przewidywania Komisji. Ponadto takie wsparcie miało w założeniu charakter jedynie przejściowy, a jego celem była pomoc rolnikom z "nowych" państw unijnych, żeby mogli przystosować się do warunków, jakie panują w "starych" krajach unijnych, gdzie znaczna część produkcji owoców i warzyw prowadzona jest przez grupy i organizacje producenckie.