Kilka takich przekazanych przez nich pytań skierowaliśmy do MRiRW i mamy odpowiedzi.

1)Dotyczy punktu 19 wniosku

Rolnik posiadający tzw. "małe gospodarstwo" ok. 5 ha punkt 19 wniosku pozostawia bez wypełnienia, wpisuje "nie dotyczy", czy też 100 proc.? – pyta czytelnik.

Odpowiedź MRiRW jest taka: „W przypadku systemu dla małych gospodarstw – włączeni automatycznie rolnicy, których łączna kwota płatności bezpośrednich (tj. z wyłączeniem kwoty płatności niezwiązanej do tytoniu) nie przekroczy równowartości w złotych kwoty 1 250 euro) - rolnik nie ma obowiązku wypełniania punktu 19 wniosku o przyznanie płatności. Jednak należy wskazać, że w przypadku wpisania przez ww. rolnika słów „nie dotyczy” czy też „100 proc.” pozostanie to bez wpływu na przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

2)Dotyczy punktu 24 wniosku

Co to są pozory prowadzenia działalności rolniczej? – pyta rolnik, a ministerstwo wyjaśnia:

„Oświadczenie dotyczące pozorności jest zawarte w celu wykluczenia pozornego prowadzenia działalności rolniczej. Zgodnie bowiem z art. 83 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Taki przypadek zachodzi gdy producent rolny nie prowadzi działalności rolniczej bo np. faktycznym użytkownikiem gruntów jest inna osoba, a na potrzeby postępowania w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oświadcza, że taka działalność jest przez niego prowadzona.”

3) Rolnik nie otrzymał materiału graficznego dla działek nowodeklarowanych - słyszymy. Czy na wniosek-żądanie rolnika pracownik ARiMR, operator przyjmujący wniosek ma możliwość i obowiązek wydrukowania materiału graficznego?