To miała być pomoc dla byłych pracowników PGR: uchwalona pod koniec 2002 r. nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która weszła w życie w 2003 r., ustanowiła możliwość nieodpłatnego przekazania w drodze umowy osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, nieruchomości o powierzchni nie przekraczającej 2 ha z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność na cele związane z zalesieniem.

Nowelizację przyjęto w sytuacji, kiedy wiadomo już było, że byli pracownicy PGR są w trudnej sytuacji i nie zadziałały wobec nich żadne mechanizmy pomocowe i aktywizujące.

Zapytaliśmy w ANR o ocenę skutków tego działania po 10 latach.

I – chociaż ANR zna cele zalesiania przez byłych pracowników PGR – oceny nie przeprowadza.

„Celem tej nowelizacji była poprawa trudnej sytuacji życiowej pozbawionych prawa do zasiłku dla bezrobotnych byłych pracowników ppgr” – wyjaśniła ANR i od razu zastrzegła: „Należy stwierdzić, że skuteczność realizacji programu przekazywania gruntów pod zalesianie jest niezależna od Agencji Nieruchomości Rolnych i zależy w głównej mierze od dostępności nieruchomości Zasobu WRSP przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zalesianie, a także od możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel (również niezależne od ANR).”

Podano tylko taką informację podsumowującą działanie:

„Oferta Agencji, w kwestii gruntów przeznaczanych pod zalesianie, nie cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem. Od nowelizacji, która wprowadziła przepis umożliwiający przekazywanie gruntów pod zalesienie, do końca grudnia 2013 r. nieodpłatnie przekazano bezrobotnym pod zalesienie ok. 357,22 ha, w tym w 2013 r. ok. 6 ha.”

Na nasze usilne dopytywanie o liczbę osób, których „trudną sytuację życiową poprawiono”, ANR wyjaśniła:

„Agencja Nieruchomości Rolnych nie zbiera danych dotyczących liczby rolników (którzy skorzystali z programu zalesiania), tylko wielkość powierzchni, jaką przekazała rolnikom pod zalesianie. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa daje możliwość nieodpłatnego przekazania do 2 hektarów pod zalesienie. Nie oznacza to, że każdej spełniającej kryteria osobie, która nieodpłatnie otrzymała z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty pod zalesienie, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała dokładnie 2 hektary. Wobec tego podzielenie wartości przekazanej powierzchni 357,22 ha przez 2 ha nie udzieli wiarygodnej odpowiedzi co do liczby rolników, którzy wzięli udział w tym programie od nowelizacji z 2002 r., która tę możliwość wprowadziła, do chwili obecnej.”