Na działanie „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” przeznaczono w PROW 2014-2020 ze środków unijnych 191 519 339 euro, co razem z wkładem krajowym daje 300 997 069 euro.

Wsparcie obejmuje poddziałanie:

-  zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Przewiduje tzw. wsparcie na zalesienie oraz premię pielęgnacyjną i zalesieniową.

Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu:

1) jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem (o ile zgodnie z planem zalesienia zalecane jest dodatkowe sadzenie drzew), oraz ewentualną ochronę poprzez ogrodzenie bądź palikowanie tzw. wsparcie na zalesienie;

2) maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów (o ile plan zalesienia nie przewiduje ogrodzenia albo palikowania) nowo założonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia), tzw. premia pielęgnacyjna;

3) maksymalnie przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, tzw. premia zalesieniowa.

Maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą w PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta nie będzie większa niż 20 ha.

Stawki na zalesienie zostały określone ryczałtowo na 1 ha lub na metr bieżący. W przypadku premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej są to stawki jednoroczne.

Stawki płatności dla działania zalesieniowego są zróżnicowane w zależności od wielu czynników. Premia zalesieniowa to 1 215 zł/ha, a do jej wyliczenia brano pod uwagę wartość utraconych dochodów związanych z trwałym wyłączeniem 1 ha gruntu z użytkowania rolnego.

Pomoc na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!