Kilka dni temu pisaliśmy, że 11 krajów już przed Bożym Narodzeniem wypłaciło swoim rolnikom dopłaty bezpośrednie należne za 2011 rok. Poseł Krzysztof Tołwiński uważał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach wyrównywania konkurencyjności mogli takie zaliczki otrzymać także nasi rolnicy. Jednak zdaniem posła Romualda Ajchlera nie jest to możliwe w istniejącym stanie prawnym. Poprosiliśmy o wyjaśnienie Ministerstwo Rolnictwa.

Ministerstwo poiformowało, że ramy prawne dotyczące zarówno wypłaty płatności bezpośrednich, jak i możliwości zastosowania płatności zaliczkowych zostały określone w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, który to przepis obowiązuje, na jednakowych zasadach, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Przywołany przepis stanowi, iż płatności są przekazywane w nie więcej niż dwóch ratach na rok, w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku o przyznanie wsparcia bezpośredniego do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

Niemniej jednak, w drodze odstępstwa od powyższego Komisja może przewidzieć płatności zaliczkowe; upoważnić państwa członkowskie, w zależności od sytuacji budżetowej, do przekazania przed dniem 1 grudnia płatności zaliczkowych w regionach, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności rolnicy stoją w obliczu dotkliwych trudności finansowych w wysokości do 50 proc. płatności lub w wysokości do 80 proc. płatności w przypadku, gdy płatności zaliczkowe zostały już przewidziane.

Mechanizm zaliczkowania płatności bezpośrednich dotyczy możliwości rozpoczęcia wypłat od 16 października roku, za który wsparcie to jest przyznawane, jednocześnie należy podkreślić, że płatności nie mogą być wypłacone przed zakończeniem kontroli sprawdzania warunków kwalifikowalności. Oznacza to, że informacja o stosowaniu przez 11 państw członkowskich UE, od grudnia ubiegłego roku, płatności zaliczkowych w odniesieniu do kolejnej kampanii, tj. kampanii roku 2011, w której nie zakończył się jeszcze nabór wniosków, jest nieprawdziwa. Ministerstwo Rolnictwa odniosło się w ten sposób do niektórych wypowiedzi polityków, którzy twierdzili, że wiele państw w UE wypłacało płatności w formie zaliczkowej już za rok 2011.

Płatności zaliczkowe w 2010 r. realizowane były w krajach takich jak: Belgia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Rumunia, Hiszpania, Luksemburg, należy jednakże zaznaczyć, iż dotyczyły one kampanii roku 2010 - informuje resort rolnictwa.