Pytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, czy płatność za zazielenienie otrzymają także ci rolnicy, którzy nie będą realizować wymogów: „w projekcie dopłat bezpośrednich sumowana jest stawka JPO i zazielenienia. Czy stawka za zazielenienie przysługuje automatycznie wszystkim, czy tylko tym, którzy wchodzą w program zazielenienia? Rolnicy mają rozbieżne opinie, dotąd twierdzono, że nie jest to stawka automatycznie należna, skąd więc taki zapis w projekcie?”

Czekaliśmy na odpowiedź „tak” lub „nie”, ale ministerstwo się rozpisało. Prezentujemy odpowiedź w całości, bo to bardzo ważne sprawy dla rolników, a często przedstawiane były niepełnie:

"Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli płatność za zazielenienie, to obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich, który, podobnie jak cały nowy system płatności bezpośrednich, będzie wdrażany od 2015 r. Na finansowanie zazielenienia obowiązkowo przeznaczone będzie 30 proc. kwoty na płatności bezpośrednie, tj. ok. 1 mld EUR rocznie.

Realizacja praktyk zazielenienia będzie miała charakter obowiązkowy[1], to znaczy, że wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej co do zasady zobowiązani będą do realizacji stosownych praktyk zazielenienia. W zależności od powierzchni posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz ewentualnego występowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych, rolnicy mogą być zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Przepisy unijne przewidują szereg wyłączeń z obowiązku realizacji poszczególnych praktyk zazielenienia.

Płatność za zazielenienie w sposób automatyczny będą otrzymywać rolnicy prowadzący produkcję rolniczą zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego[2] – przepis ten ma zastosowanie jedynie do jednostek gospodarstwa rolnego wykorzystywanych do produkcji ekologicznej[3].

Ponadto, należy zaznaczyć, że z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw zwolnione będą następujące gospodarstwa:

a)      w których grunty orne zajmują poniżej 10 ha gruntów ornych[4],

b)      w których więcej niż 75 proc. gruntów ornych:

-        jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych,

-        jest ugorowane lub

-        stanowi połączenie dwóch powyższych zastosowań,

pod warunkiem że grunty orne nieobjęte tymi zastosowaniami nie przekraczają 30 hektarów[5],

c)      w których więcej niż 75 proc. kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych: