Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie budżetu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Pozwoli to na sfinansowanie premii dla 900 kolejnych osób z listy krajowej, którą ARiMR opublikowała po ostatnim naborze.

Ministerstwo Rolnictwa informuje:

„W przypadku akceptacji przez służby Komisji Europejskiej proponowanego przez MRiRW zwiększenia budżetu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” o kwotę 23 mln euro, środki te pozwolą na sfinansowanie około 900 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w okresie 15.05. 2014 r. – 21.06.2014 r.

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z  kolejnością ustaloną w oparciu o kryteria wyboru określone  w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2014 r. poz. 201 z późn. zm) podaną do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z § 7 ust 1 ww. rozporządzenia <dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 15 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy>”.

Po ostatnim naborze na to działanie pieniędzy wystarczyło dla co trzeciego ubiegającego się o premię: wnioski złożyło 23 444 rolników, pomoc otrzymało 7798.

Podobał się artykuł? Podziel się!