ARiMR informuje, że do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie) i spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie, a także płatności rolnośrodowiskowe i ONW. Również beneficjenci, którzy nie wykonali lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni przez ARiMR z wykonania tego zobowiązania lub też Agencja może zmienić termin jego wykonania.