Jedną z wprowadzonych zmian stanowi zmiana zasad ustalania kolejności przysługiwania pomocy. Pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" przysługiwać będzie poszczególnym wnioskodawcom w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punktów, przyznawanych według następujących trzech kryteriów wyboru:
- powierzchnia użytków rolnych w tworzonym gospodarstwie (5-16 pkt) - najwyższą liczbę punktów otrzymają wnioskodawcy, którzy utworzą gospodarstwa o największym areale użytków rolnych;
- kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (1-5 pkt) - największą liczbę punktów otrzymają wnioskodawcy posiadający wykształcenie rolnicze na poziomie wyższym;
- stopa bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo (0-5 pkt) - największą liczbę punktów uzyskają wnioskodawcy przejmujący gospodarstwa w powiecie, w którym bezrobocie jest najwyższe w danym województwie.

W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy zdecyduje powierzchnia użytków rolnych w tworzonym gospodarstwie, przy czym preferowana będzie większa liczba użytków rolnych. Spośród wnioskodawców, którzy uzyskają jednakową liczbę punktów i wskazali we wniosku o przyznanie pomocy gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, o kolejności przyznania wsparcia zadecyduje data złożenia poprawnego i kompletnego wniosku.

W związku z ustanowieniem kryteriów wyboru wprowadzony został również zamknięty nabór wniosków o przyznanie pomocy, trwający nie dłużej niż 60 dni. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" w poszczególnych województwach zostanie podana do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
Zmienione rozporządzenie dopuszcza także możliwość przyznania pomocy wszystkim młodym rolnikom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, bez względu na sposób nabycia/wejścia w posiadanie tego gospodarstwa, o ile od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy. Do tej pory możliwość przyznania pomocy osobom prowadzącym działalność rolniczą istniała wyłącznie w przypadku osób, które stały się posiadaczami nieruchomości powyżej 1 ha użytków rolnych w drodze spadku albo w drodze darowizny otrzymanej w trakcie nauki w systemie dziennym bądź przed uzyskaniem pełnoletniości.