Problem wynikający z konieczności redukcji 100 proc. dopłat bezpośrednich przekraczających 150 tys. euro ma już długą historię – i jeszcze poczekamy na jej zamknięcie.

Więcej: Redukcja 100 proc. dopłat to przesada?

            Duży może oddać dopłaty bezpośrednie?

Przy okazji ostatnich prac w Sejmie nad ustawą o płatnościach bezpośrednich poseł Zbigniew Ajchler domagał się przyjęcia poprawki, która – jak stwierdził – umożliwi „zmniejszenie redukcji płatności o koszty pracy pracowników w 119 zakładach, w tym także spółkach Skarbu Państwa”.

Wcześniej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się przeciwko tej poprawce. Dlaczego? Przed ostatecznym głosowaniem w Sejmie problem wyjaśnił minister Krzysztof Jurgiel.

Jak mówił, wbrew jego zamiarom, zmiana zasad redukcji płatności dla dużych gospodarstw nie jest w naszym kraju możliwa do czasu wprowadzenia stosownych zmian w przepisach Unii Europejskiej.

Minister Krzysztof Jurgiel tak wyjaśnił posłowi, dlaczego:

- Pan nie był w poprzedniej kadencji. W lipcu 2004 r., czyli za rządów PO-PSL, Polska notyfikowała sposób wdrożenia mechanizmu zmniejszania płatności, informując Komisję Europejską, że degresywność będzie polegała na redukcji jednolitej płatności obszarowej o 100% nadwyżki ponad 150 tys. euro oraz że podstawa redukcji nie będzie pomniejszana o koszty zatrudnienia – przypomniał Jurgiel i zastrzegł: - Co do zasady minister rolnictwa podziela pogląd, że odliczanie kosztów pracy od podstawy redukcji byłoby rozwiązaniem lepiej odpowiadającym występującym w Polsce uwarunkowaniom. W związku z tym podjąłem na forum Unii Europejskiej starania o zmianę przepisów w tym zakresie, bowiem w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe dokonanie przez państwo członkowskie zmiany sposobu wdrożenia mechanizmu redukcji płatności. Każda zmiana kwot, które mają być uzyskane w wyniku stosowania mechanizmu redukcji płatności, pociągnęłaby za sobą konieczność zmiany załączników z kopertami finansowymi zawartymi w dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady - 1305/2013 i 1307/2013 - dotyczącymi wsparcia bezpośredniego. Z uwagi na fakt, że środki z tytułu redukcji zostały już przeniesione na II filar - przypominam, było to 2400 mln zł - i uwzględnione w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, konieczna byłaby także zmiana samego systemu. Do czasu wprowadzenia stosownych zmian w przepisach Unii Europejskiej zmiana obowiązującej w Polsce zasady degresywności nie jest możliwa. Z tego względu proponowana przez pana poprawka nie mogła być przyjęta, bo byłoby to niezgodne z prawem Unii Europejskiej.