Czy rolnicy wiedzą, że opłacając KRUS składają się na wypoczynek dzieci? Niekoniecznie wszystkich?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach rolników, w 1991 r. w miejsce jednego utworzono cztery odrębne fundusze: składkowy, emerytalno-rentowy, administracyjny, prewencji i rehabilitacji.

Trzy ostatnie to państwowe fundusze celowe. Państwo gwarantuje wypłatę świadczeń z funduszu emerytalno-rentowego.

Fundusz składkowy natomiast jest przeznaczony na finansowanie głównie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego. Ale nie tylko (duża część wydatków to np. samofinansowanie się). Może też m.in. – zgodnie ze statutem, nadanym przez zarządzenie ministra rolnictwa, bo ustawa o ubezpieczeniach nie dopuściła takiej możliwości finansowania z funduszu składkowego - wspierać (o ile starcza mu środków po sfinansowaniu podstawowych zadań) „działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin, w tym promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

I właśnie to – ale nie tylko, bo także gospodarkę finansową FS badała NIK, w informacji pokontrolnej zalecając zmiany: „NIK dwukrotnie – w roku 2004 i 2010 – kontrolowała gospodarkę finansową FSUSR. W toku tych kontroli stwierdzono, że Biuro Zarządu realizowało wydatki wykraczające poza zamknięty katalog określony w art. 77 ust. 1 u.s.r. (…) Po obu kontrolach NIK kierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o dostosowanie statutu FSUSR do przepisów u.s.r. Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lipca 2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzasadniał celowość rozszerzenia zakresu wydatków FSUSR, zapowiadając podjęcie odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej. Ustawa nie została jednak do chwili obecnej znowelizowana. Nie został również zrealizowany wniosek NIK o przywrócenie obsługi Zarządu Funduszu przez jednostki Centrali KRUS.”