CIR poinformowało o przyjęciu 26 maja projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Wśród istotnych zmian przyjętych w ustawie miała być możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Proponuje się, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ARR – udziały w spółkach i akcje ww. spółek Agencja Rynku Rolnego przekazała ministrowi Skarbu Państwa – podało CIR.

Tadeusz Nalewajk 8 maja w piśmie do sekretarza Rady Ministrów tak rekomendował rządowi przyjęcie przedkładanych rozwiązań:

„Przedstawiając powyższe, zwracam się również z prośbą o przyjęcie zmian do projektu ustawy (pełny tekst wraz z uzasadnieniem w załączniku ), w wyniku których Agencja Rynku Rolnego może nabywać i obejmować udziały lub akcje w spółkach prawa handlowego za zgodą ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego będzie mogła zbywać posiadane akcje spółek i udziały w spółkach o profilu działalności wiązanej z obrotem i przechowalnictwem zbóż grupom producentów rolnych utworzonym zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw - dla produktu ziarno zbóż oraz uznanym organizacjom producentów zbóż i zrzeszeniom takich organizacji.

W przypadku spółek akcyjnych lub spółek z graniczoną odpowiedzialnością, których statuty lub umowy zawierają przepisy przyznające akcjonariuszom lub wspólnikom prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub udziałów, Agencja będzie zbywać akcje lub udziały zgodnie ze statutem lub umową spółki.

W przypadku, gdy akcjonariusze lub wspólnicy spółek nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia wszystkich oferowanych akcji lub udziałów, pozostałe do zbycia akcje lub udziały w tej ofercie Agencja Rynku Rolnego zaoferuje osobom uprawnionym niebędącym akcjonariuszami lub wspólnikami spółek.”