Przypomnijmy: 10 grudnia 2015 r. sąd umorzył postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień przez byłego wiceprezesa ARR w kwestii wynagrodzeń w Elewarrze.

Po ogłoszeniu tego postanowienia pytaliśmy w MRiRW, czy ministerstwo zna uzasadnienie i ma opinię w tej sprawie? Czy wiadomo coś na temat ewentualnego zaskarżenia wyroku? Czy należy spodziewać się wobec tego uwolnienia pensji w Elewarrze? Nie znało – odsyłało do ARR. 

ARR, zgodnie z naszymi przewidywaniami, schowała głowę w piasek:

„Informacją podlegającą udostępnieniu zgodnie z ustawą jest fakt wydania przez Sąd w sprawie VIII K 549/14 postanowienia z dn. 10.12.2015 r., którym zostało  umorzone postępowanie w tej sprawie.

Sąd ogłosił postanowienie, natomiast jego uzasadnienie zostanie doręczone stronom po jego sporządzeniu.

Do chwili obecnej uzasadnienie postanowienia nie zostało doręczone Agencji Rynku Rolnego.

Nie ma natomiast waloru informacji publicznej kwestia przyszłych zamierzeń co do ew. zaskarżenia wyroku, czy też zamierzeń uwolnienia pensji w Elewarrze.

W tym zakresie odmawiam udzielenia informacji, gdyż są to ewentualne przyszłe zamierzenia działań organu, nie mające charakteru informacji publicznej” – taką odpowiedź uzyskaliśmy w biurze prasowym ARR jeszcze 7 stycznia.

I wszystko wskazuje na to, że tylko prokuratura walczy o wyprostowanie tej sprawy i dba o mienie podległe ARR. Już 4 stycznia nie tylko poznała uzasadnienie, ale nawet wystosowała zażalenie.

Jak informuje Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zarzuty stawiane postanowieniu są poważne:

„Prokuratura z postanowieniem Sądu o umorzeniu postępowania nie zgadza się. W  dniu 4 stycznia 2016 r. złożyła zażalenie, wnosząc o uchylenie zaskarżonego  postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do dalszego  prowadzenia.

Prokurator postanowieniu o umorzeniu zarzuca:

1. obrazę przepisu prawa materialnego art. 231 § 2  kk poprzez błędne  przyjęcie, iż zarzucany oskarżonemu czyn nie zawiera znamion przestępstwa, a  w szczególności zupełnego pominięcia przez Sąd, iż przekroczenie uprawnień  oskarżonego, opisane w sentencji aktu oskarżenia nie sprowadzało się jedynie  do naruszenia tzw. „ustawy kominowej”, ale też naruszenia zasad racjonalnego  gospodarowania mieniem, wynikającym choćby z ustawy o finansach publicznych,  trudno uznać zdublowanie funkcji Prezesa spółki Elewarr, tylko po to żeby  osoba de facto kierująca spółką mogła otrzymywać wynagrodzenie  przekraczające standardy stosowane w analogicznych spółkach Skarbu Państwa,  za działanie racjonalne z punktu dbałości o mienie państwowe,