Od 2018 roku wszystkie wnioski o dopłaty bezpośrednie mają być składane przez Internet.

W uzasadnieniu nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw podano: „(...) w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z projektowanymi przepisami, istniałaby możliwość składania wniosków w papierowej formie”.

Więcej: Wnioski o dopłaty jednak niekoniecznie elektronicznie

Nie zapisano tego jednak w tekście samej ustawy. Co to znaczy "uzasadnione przypadki"? Zapytaliśmy w MRiRW, ale zamiast odpowiedzi na to pytanie otrzymaliśmy zapewnienie... że e-wniosek to konieczność: Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 wymagane jest, aby od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy obszarowej oraz wnioski o płatność w ramach środków wsparcia obszarowego były składane na elektronicznym formularzu geoprzestrzennego wniosku (GSAA).

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli beneficjent nie jest w stanie złożyć wniosku o przyznanie płatności z wykorzystaniem geoprzestrzennego formularza, właściwy organ zapewnia beneficjentowi:

             albo niezbędną pomoc techniczną,

             albo z góry ustalone formularze i odpowiednie materiały graficzne w formie papierowej.

W tym przypadku właściwy organ przenosi informacje otrzymane od beneficjenta do geoprzestrzennego wniosku o przyznanie płatności.

Należy podkreślić, że w przepisach prawa UE, a także w wytycznych Komisji Europejskiej (KE) nie zostały zdefiniowane przypadki, w których rolnik nie jest w stanie złożyć wniosku z wykorzystaniem formularza GSAA. Niemniej jednak w ocenie KE, brak komputera lub Internetu nie jest przesłanką do złożenia wniosku w formie papierowej.

Dlatego też biorąc pod uwagę, że to kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest właściwy w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, każdorazowo będzie oceniał czy rolnik nie mógł złożyć e-wniosku.