To największa kara dotychczas nałożona na Polskę i skutki dla budżetu państwa są ogromne – tak wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki relacjonował w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sytuację związaną z grupami producenckimi.

- W 2013 r. w wyniku przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w latach 2010- 2013 kontroli w zakresie pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw oraz stwierdzonych nieprawidłowości, Komisja Europejska zobowiązała Polskę do podjęcia działań naprawczych w ramach mechanizmu obsługi pomocy finansowej, wstępnie uznanym grupom producentów – informował wiceminister. - W ramach planu działań naprawczych w mechanizmie pomocy, Polska zrealizowała procedury dotyczące poprawy szkoleń pracowników. To była część A. Część B dotyczyła dokonywania właściwej kontroli producentów i obciążeń bieżących wniosków płatności. Część D odnosiła się do przeglądu i ponownej oceny statusu wstępnego uznania grup. Finalizowana jest realizacja części E, dotycząca rekontroli oraz przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powołała ona rzeczoznawców do wyceny inwestycji zakupionych od członków grupy, w celu weryfikacji prawidłowości przyznania pomocy finansowej wstępnie uznanych grup producentów.

Przypomnijmy, że obecnie nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem tych grup sprawuje ARR.

Więcej: Będzie silniejszy nadzór nad grupami ze strony MRiRW

Więcej: Grupy producenckie przeszły pod ARR

Efekty kontroli pokazują, że nie wszystkie grupy wstępnie uznane przez marszałków powinny mieć taki status: