Różnice pomiędzy uprawnieniami wynikającymi z gwarancji a uprawnieniami wynikającymi z tytułu rękojmi za wady towaru są bardzo duże. Istotnym jest, aby je rozróżniać, po to aby rolnik mógł sprawnie skorzystać z przysługujących mu uprawnień. Zazwyczaj bowiem sprzedawcy towaru, rozpatrując nasze reklamacje, stosować będą takie reguły odpowiedzialności, które będą dla nas w danej sytuacji mniej korzystne.

Jeżeli chodzi o zakres przysługujących nam uprawnień to w przeważającej mierze dokonując zakupu danego produktu mamy zarówno uprawnienia z gwarancji, jak i prawo do korzystania z rękojmi za wady. Należy podkreślić, że skorzystanie z jednego uprawnienia nie wyklucza istnienia i możliwości skorzystania z drugiego środka, gdyż są one od siebie całkowicie niezależne. Stąd też może być tak, że np. w pierwszej kolejności, reklamując produkt, korzystamy z gwarancji, po czym jeżeli ta droga okaże się nieskuteczna, to możemy w dalszej kolejności realizować swoje prawa wynikające z rękojmi za wady. Wybór podstawy dochodzenia roszczeń przez rolnika zależy tylko od niego, dlatego też i z tego powodu warto wiedzieć, które rozwiązanie będzie korzystniejsze i którą drogę dochodzenia roszczeń lepiej jest wybrać.

GWARANCJA

Pomimo tego, że zarówno gwarancja2, jak i rękojmia za wady rzeczy sprzedanej zostały uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego, mają one zupełnie inny charakter. Gwarancja jest to w rzeczywistości dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta (gwarantem może być producent, importer, dystrybutor lub też sprzedawca). W takiej sytuacji sprzedawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości danej rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do jej funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy itp.).

Po pierwsze należy wskazać, że co do zasady gwarancja słabiej chroni konsumenta, gdyż nie jest ona tak ściśle uregulowana przepisami i wiele kwestii związanych z gwarancją zależy od gwaranta, czyli zazwyczaj producenta danej rzeczy. Z kolei zaś rękojmia za wady jest szczegółowo uregulowana przepisami kodeksu cywilnego i bardziej chroni interesy kupującego.

W momencie, kiedy dochodzi do udzielenia gwarancji, to gwarant sam ustala własne obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek wadliwości zakupionego towaru. Wobec powyższego w praktyce może zdarzyć się tak, że nie będziemy mogli odzyskać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, który jest wadliwy i nie będzie możliwości jego naprawy, gdyż gwarant nie przewiduje takiej możliwości. Kolejnym mankamentem gwarancji jest fakt, że okres jej udzielenia czy też terminy i forma rozpatrzenia reklamacji również są zależne wyłącznie od woli gwaranta.