- Czy w nowym programie rolnośrodowiskowym "Rolnictwo zrównoważone" jest utrzymany wymóg ograniczania stosowania dawki azotu na 1 ha? Jeśli będę musiał stosować to ograniczenie, nie osiągnę możliwych plonów, zastanawiam się więc, czy przystępować do programu – powiedział nam czytelnik, a my poprosiliśmy ARiMR o wyjaśnienie sytuacji.

Oto informacja nadesłana przez ARiMR:

Wymogi  dla poszczególnych pakietów jakie musi spełniać rolnik, aby otrzymać płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 415, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem rolno-środowiskwo-klimatycznym”.

 

Wymogi - Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

1. Zastosowanie co najmniej 4 upraw w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, wymienionych w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym udział:

1)      uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie;

2)      upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie;

3)      każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie.

2. Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu.

3. Coroczne opracowanie dla gruntów ornych i przestrzeganie planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania, przy czym dopuszczalne jest stosowanie dawek nawozów niższych niż określone w planie nawozowym.

4. Zastosowanie na działce rolnej:

1)      w zmianowaniu minimum 3 grup upraw, o których mowa w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;