Pomoc krajowa wypłacana jest przez ARiMR.

Dopłaty do oprocentowania kredytów na likwidację klęsk żywiołowych (w tym zobow. roku 2016 płatne w 2017) w okresie styczeń/czerwiec 2017 r. kosztowały budżet państwa niespełna  4 i pół miliona zł.

W całym 2016 roku  (w tym zobow. roku 2015 płatne w 2016) wydano na ten cel prawie 8 i pół mln zł.

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez klęski w 2016 r. (Klęska I) w tym samym okresie to raptem  7,79 tys. zł.

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% spowodowane przez klęski w 2016 r.(Klęska II) wyniosła natomiast 185,44 tys. zł.

Ministerstwo planuje na taką pomoc w tym roku wydać 100 mln zł.

Więcej: 100 mln zł na pomoc dla poszkodowanych przez zjawiska atmosferyczne

W ramach PROW 2014-2020 jest możliwa pomoc w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Limit środków to 1 315 318 586,98 zł. Dotychczas złożono 675 wniosków na 3,24% limitu. Zawarto 16 umów na 0,02% limitu. Nie wypłacono ani złotówki.

Termin naboru na to działanie nie został zaplanowany, „zostanie podany w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie naboru” – podaje ministerstwo.

We wrześniu zaplanowano natomiast nabór wniosków na poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ostatni harmonogram naborów PROW (zatwierdzony 6 lipca) w załączniku.

Przypomnijmy, że każdy, kogo dotknęło nieszczęście, może występować o wsparcie wypłacane przez ARiMR na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, również o pomoc w postaci umorzenia należności dla ANR i KRUS, a także podatku rolnego.