Dane pozwalające na udzielenie odpowiedzi na tytułowe pytanie uzyskał w obu instytucjach poseł Jarosław Sachajko, kierujący sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach interpelacji zwrócił się do ministrów, którym podlegają ZUS i KRUS, z pytaniami o:

- kwotę przeznaczaną rocznie na wypłatę świadczenia emerytalnego i rentowego dla jednego emeryta;

- koszty ponoszone w związku z wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych;

- procentowy stosunek wypłacanych emerytur oraz rent do wysokości zarobków w Polsce.

Odpowiedzi udzielono dla kilku lat, ale my skupmy się tu tylko na roku 2015 (więcej danych w odpowiedziach na interpelację, udzielonych przez obu ministrów).

Przeciętna roczna wypłata emerytury-renty realizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (bez emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych, bez emerytur i rent osób posiadających prawo także do świadczenia rolniczego, bez emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Łącznie z rentami wypadkowymi finansowanymi z FUS a wypłacanymi przez MON, MSWiA oraz MS w zbiegu z emeryturami finansowanymi z budżetu MON, MSWiA oraz MS) wyniosła 23 771,52 zł, miesięczna - 1 980,96 zł, co stanowiło 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zawierającego obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego.

Kwota kosztów ponoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych w 2015 r. wyniosła 1.348.617 tys. zł.

Natomiast przeciętne roczne wypłacone świadczenie emerytalno-rentowe rolnicze (tj. liczone jako urocznione przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe rolnicze), w przeliczeniu na świadczeniobiorcę to 12 456 zł.

Wartość przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego rolniczego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyliczono na 26,6 proc.

Koszty obsługi wszystkich zadań realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponoszone są z Funduszu Administracyjnego – wyniosły w 2015 r. łącznie 567.145 tys. zł.

Jak z tego wynika, przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe w 2015 r. było w KRUS niższe niż w ZUS prawie o połowę, koszt obsługi świadczeń wyniósł natomiast ponad połowę mniej.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!