- Wraz z ojcem chcemy stawiać magazyn plaski na zboże oraz rzepak, chcielibyśmy właśnie skorzystać z programu PROW, który został ogłoszony na kwiecień br., ale dochodzą mnie słuchy, że Agencja w przypadku budowli będzie chciała robić przetargi na wykonawcę, a co za tym idzie, stawia to szereg pytań i wątpliwości: co będzie, jeśli wykonawca nie wywiąże się z budowy magazynu? Pobuduje go źle bądź weźmie zaliczkę i zniknie? Przecież każdy wie, że ilu wykonawców, to tyle efektów końcowych. Jestem bardzo zaniepokojony takim faktem – takie pytania postawił czytelnik, a „Farmer” przesłał je do ARiMR.

„Kwestia dotyczy możliwości zabezpieczenia się beneficjenta przed ewentualną nierzetelnością wykonawcy wyłonionego w trakcie postępowania ofertowego – zauważa ekspert Departamentu Działań Inwestycyjnych ARiMR i tak objaśnia sytuację: - Na wstępie należy zaznaczyć, że z punktu widzenia obowiązujących przepisów, Agencja nie jest stroną w realizacji umowy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą danego zadania, zatem nie jest uprawniona do ingerowania w ten proces. Jesteśmy natomiast świadomi istnienia pewnych zagrożeń związanych z prawidłowym wykonaniem inwestycji budowlanych, zatem wskazujemy zestaw czynności, które sugerujemy, aby beneficjent wykonał w kontaktach z wykonawcą w celu zabezpieczenia swoich interesów.

Pierwszą czynnością związaną z postępowaniem ofertowym jest sporządzenie zapytania ofertowego. Jeden z elementów zapytania ofertowego stanowią warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania danego warunku odbywa się metodą spełnia – nie spełnia. Ustalenie warunków udziału w postępowaniu nie jest obowiązkowe, natomiast ogranicza ryzyko wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia lub w stosunku do którego, ze względu na jego sytuację, zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Weryfikacja podmiotu może odbywać się w zakresie:

•             posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli te są wymagane przepisami prawa,

•             posiadanego doświadczenia w realizacji zamówień podobnych,

•             dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym,

•             dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym,

•             zdolności finansowych czy ekonomicznych.