Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych" z PROW 2014-2020.

Zasady przyznawania tej pomocy reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa i ro zwoju wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc jest adresowana do rolników, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostały określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) i zostały one objęte programami, które mają na celu ograniczenie wprowadzania azotu ze źródeł rolniczych do środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem, rolnik musi prowadzić działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej, z wyłączeniem:
a) chowu i hodowli ryb,
b) chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która:
1) zapewni:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
– pasz soczystych lub
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych (tylko dla młodych rolników – poniżej 40 roku życia, kierujący gospodarstwem nie wcześniej niż od 5 lat, z wykształceniem rolniczym)
2) jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
3) spełnia wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej inwestycji.