Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy musi być podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków.

Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

Nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa – dotyczy to również złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez osobę występującą jako jedna z osób wspólnie wnioskujących.  

Warto dobrze przyjrzeć się wymogom, bo „Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium”.

Możliwa jest też tylko „jednostronna” aktualizacja: „jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona”.

W rozporządzeniu określono też, że agencja nie udziela pomocy, jeżeli przyznano mniej niż:

1) 4 punkty – w przypadku obszaru, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c (rozwój produkcji zwierzęcej)