Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że do sprzedaży bezpośredniej przez Internet nie można stosować ryczałtu 2-proc., wprowadzonego niedawną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Natomiast MRiRW potwierdza, że sprzedaż przez Internet jest dopuszczalna – o ile tylko spełnione są wymogi wprowadzone przez przepisy sanitarne: "Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej nie regulują kwestii związanych ze sposobem sprzedaży żywności, co pozwala stwierdzić, że jakakolwiek forma sprzedaży żywności jest dozwolona, pod warunkiem spełnienia wymagań higienicznych określonych w tym rozporządzeniu – twierdzi Ministerstwo Rolnictwa. -  Wymagania higieniczne jakie należy spełnić także w przypadku sprzedaży żywności za pośrednictwem Internetu, obejmują również środki transportu, którymi żywność jest dostarczana konsumentowi końcowemu oraz zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Spełnienie tych wymogów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej. Jeśli sprzedana przez internet żywność nie jest odbierana bezpośrednio przez odbiorcę, producent odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwych warunków (np. chłodniczych) transportu takiej żywności."

W odniesieniu do sprzedaży bezpośredniej przez rolnika nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przez Internet, odpowiedź w tej sprawie została przesłana wcześniej – potwierdza MRiRW swoje stanowisko, już zaprezentowane naszym czytelnikom, i dodaje:

„Analogicznie jak w przypadku sprzedaży bezpośredniej, dozwolone jest prowadzenie sprzedaży przez Internet przez rolnika przetworzonych lub poddanych niektórym rodzajom obróbki produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, pod warunkiem spełniania wymogów mających zastosowanie do takiej działalności.