Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451).

Ministerstwo Rolnictwa przygotowało informację „Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”, którą załączamy.

Jak przystąpić do prowadzenia tej działalności?

Najpierw musi powstać projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja (z częścią opisową i graficzną). Ww. projekt należy następnie przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności.

Ten w drodze decyzji administracyjnej zatwierdza przedłożony projekt technologiczny zakładu w ciągu 30 dni.

Teraz trzeba złożyć, też do powiatowego lekarza weterynarii, pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów. Lekarz wyda decyzję administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nada takiemu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe dopiero po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii tej decyzji.

Wymagania, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, są podane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. poz. 434).

Działalność taką („zakład”) można również prowadzić we własnym domu, ale też trzeba spełnić określone wymogi. W informacji podano: „Natomiast w przypadku dostosowanych pomieszczeń oraz pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia na rynek, wymagania ogólne dotyczą przede wszystkim usytuowania, projektu i konstrukcji oraz utrzymywania tego rodzaju pomieszczeń w czystości, dobrym stanie i kondycji technicznej, tak aby było możliwe uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki."

W szczególności, dostosowując pomieszczenie do tego typu działalności, trzeba uwzględniać, że:

- muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami);