Co drugi rolnik z mojej wsi odebrał protokoły po kontroli, zmieniające obszary działek, na które wystąpił o dopłaty w 2015 r. Przysługuje dwutygodniowy termin odwołania, chociaż w biurze powiatowym nie ma jeszcze stosownych dokumentów – poskarżył się nam czytelnik.

W związku z tym zapytaliśmy w ARiMR:

1. jak rolnik może zaskarżyć taki protokół?

2. jakie będą konsekwencje wskazanych błędów, jeśli jako ich przyczynę podano "błąd inspektora"?

3.  podano, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy rozpatrzenie wniosków przeciągnie się. Kto skomplikował charakter sprawy? Rolnik, urzędnik, kontroler, minister? Kto za to odpowie? Czy jeśli system jest zbyt skomplikowany, nie powinno się go uprościć?

4. czy sankcje będą obowiązywały też w przypadku podania do dopłat mniejszego areału, niż faktycznie uprawiany?

Oto nadesłana przez agencję odpowiedź:

1. Jak rolnik może zaskarżyć taki protokół?

Od roku 2007 do chwili obecnej obowiązują identyczne zasady dotyczące sposobu postępowania w sytuacji, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni. Wynikają one z zapisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Zgodnie z tymi zapisami, każdy kontrolowany rolnik, nawet w sytuacji gdy nie został powiadomiony o kontroli, ale był obecny podczas realizacji czynności kontrolnych, może bezpośrednio po zakończeniu kontroli zgłosić swoje zastrzeżenia co do jej przebiegu i ustaleń. W takiej sytuacji, uwagi takie umieszczane są w raporcie z kontroli.

Ponadto, w każdym raporcie z kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni zamieszczona jest informacja, że w przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z kontroli, zgodnie z zapisami Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, art. 37 ust. 7 , może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do ustaleń w nim zawartych do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu. Informacja o terminie wnoszenia zastrzeżeń oraz do kogo mają być skierowane jest również zamieszczona w każdym piśmie przewodnim, które jest wysyłane do rolnika razem z kopią raportu z kontroli.