Pomoc publiczna de minimis to taka pomoc, która nie zakłóca równowagi rynkowej.

Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych (tj. od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 września 2015 r.) na dzień 30 września 2015 r. została wykorzystana w kwocie 145.417.547,58 euro, co stanowiło 64,43% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w RP.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), w którym limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi 225.700.000 euro.

Pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie była udzielana w następujących formach:

1) dotacji;

2) ulg i zwolnień podatkowych;

3) pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

4) poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

5) dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego;

6) zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej;

7) umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne;

8) zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

A na co i w jakiej wysokości udzielono pomocy?

Pierwsza kategoria - A – obejmuje pomoc przekazywaną w całości beneficjentowi. Kategoria ta dzieli się na dwie grupy: pomoc z budżetu (A1) oraz pomoc w ramach systemu podatkowego lub systemu zabezpieczenia społecznego (A2). Do tej kategorii zalicza się: dotacje, refundacje, zwolnienia z podatku, opłat publicznych, zaniechanie poboru podatku, umorzenia podatku i odsetek, oddanie mienia do korzystania, zbycie mienia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.