Jak informuje MRiRW, wsparcie finansowe przewidziane rozporządzeniem Komisji ma  na celu pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 711, z późn. zm.) zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

„Przyznanie pomocy nie wyklucza możliwości wznowienia produkcji wieprzowiny przez posiadaczy świń po okresie dwóch lat po przedstawieniu dowodów, że spełniają oni wymogi przewidziane w rozporządzeniu określającym wymagania bioasekuracji. Stawki pomocy przewidziane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej to 33 EUR za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 EUR za sztukę w przypadku innych świń. Łączny budżet na przedmiotową pomoc to ok. 9,3 mln EUR. Dodatkowo Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100% pomocy unijnej” – podano.

Do konsultacji trafił już projekt rozporządzenia Rady Ministrów wdrażającego postanowienia tego rozporządzenia Komisji.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, pomoc przysługuje tym posiadaczom świń, którzy w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń:

  • posiadali gospodarstwo na obszarach wskazanych decyzją Komisji z 2014 i 2017 r. jako objęte ASF;
  • w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do decyzji o zaprzestaniu produkcji posiadali co najmniej 1 świnię;
  • świnie opuściły gospodarstwo w wyznaczonym czasie, nie później niż 120 dni od decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń;
  • złożyli wnioski w wyznaczonym czasie;
  • nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Stawki wynikające z unijnego rozporządzenia to 33 euro (ok. 140 zł) za prosię do 20 kg oraz 52 euro (ok. 221 zł) za większe świnie. Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy to 10 tys. prosiąt i 171 654 inne świnie. Budżet pomocy to 9,3 mln euro – Polska może zwiększyć go o 100 proc.