Poseł Gabriela Masłowska podczas wczorajszej debaty nad budżetem na 2016 rok w imieniu Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do propozycji dotyczącej rolnictwa. Co ciekawe, żaden inny klub w swoich wystąpieniach nie odniósł się w ogóle do tej kwestii.

Poseł Masłowska oceniła propozycję budżetu jako zapewniającą sprawną realizację zadań, w szczególności dotyczących poprawy sytuacji dochodowej w rolnictwie oraz poprawy stabilności dochodowej w produkcji rolnej.

- W moim przekonaniu przyjęty projekt budżetu w części dotyczącej rolnictwa umożliwi także realizację programu Prawa i Sprawiedliwości, który został zaakceptowany jednoznacznie przez polską wieś, umożliwi realizację tego programu przez resort rolnictwa we współpracy z innymi resortami – mówiła poseł.

Poseł przypomniała, że projekt budżetu państwa dotyczący rolnictwa zawiera się w trzech częściach, których dysponentem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi: Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne.

- W tych trzech częściach łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 8402 mln zł. Poza tymi wydatkami zaplanowano wydatki dla KRUS w kwocie 18 mld zł, co razem stanowi 27 mld zł, to jest 7,23% ogółu wydatków budżetowych. Ponadto zaplanowano środki Unii Europejskiej w wysokości 26 600 mln zł oraz środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ok. 400 mln zł. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych pozycji wydatków przewiduje się, że kwota wydatków na rolnictwo wyniesie blisko 54 mld zł.

Aż blisko 72% ogółu wydatków stanowią wydatki w części Rozwój wsi.

Strona dochodowa jest ponad 50-krotnie mniejsza.

- Dochody stanowią zaledwie ok. 900 mln zł. Planuje się oczywiście wzrost w stosunku do roku 2015, i to nawet o 48%, ale tu główną pozycją, prawie jedyną pozycją zwiększającą ten dochód są planowane wpływy ze środków uzyskanych z gospodarowania zasobem własności Skarbu Państwa, pomniejszonych o środki wydatkowane na realizację tych zadań obciążających mienie. Przewiduje się także 9-procentowy wzrost niektórych opłat, np. za zezwolenia udzielane przez ministerstwo rolnictwa, za wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, czy innych opłat pobieranych przez ministerstwo rolnictwa.