Do konsultacji i uzgodnień trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Uwzględniono w nim pięć rodzajów czynności kontrolnych. Czynności kontrolne w ramach

- wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego KE (UE) nr 809/2014 (dotyczy to tzw. kontroli administracyjnych);

- kontroli na miejscu, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1306/2013 („system kontroli ustanowiony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 58 ust. 2 obejmuje systematyczne kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. System ten jest uzupełniany o kontrole na miejscu”);

- kontroli ex post, o których mowa w art. 52 wymienionego wyżej rozp. nr 809/2014

(„Kontrole ex post przeprowadza się w odniesieniu do operacji inwestycyjnych (…)”

- kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego („podmiot wdrażający oraz instytucja zarządzająca mogą przeprowadzać kontrole podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i pomocy technicznej lub beneficjenta”  i „agencja płatnicza może przeprowadzać kontrole beneficjenta po wypłacie płatności ostatecznej z tytułu zrealizowania operacji w celu sprawdzenia wypełniania zobowiązań”)

są wykonywane przez co najmniej dwie osoby posiadające imienne upoważnienie do ich wykonywania wydane odpowiednio przez organ agencji płatniczej, właściwy organ podmiotu wdrażającego, właściwy organ instytucji pośredniczącej lub instytucję zarządzającą.

Tylko czynności kontrolne wykonywane metodą teledetekcji mogą być wykonywane przez jedną osobę.

W rozporządzeniu przewiduje się, że wizyta może zostać zapowiedziana, o ile nie koliduje to z jej celem lub skutecznością.

Kontrolujący sporządzają raport z przeprowadzonych czynności kontrolnych, egzemplarz raportu otrzymuje podmiot kontrolowany. W przypadku odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych przez podmiot kontrolowany, raport podpisują kontrolujący, dokonując adnotacji o odmowie podpisania go przez podmiot kontrolowany.