Sprawy te znalazły uregulowanie w unijnym rozporządzeniu 1306 z 2013 r.

Jak zapisano w jego art. 59, system kontroli obejmuje systematyczne kontrole administracyjne, a uzupełniają go kontrole na miejscu.

W ust. 2 tego artykułu podano: „W przypadku kontroli na miejscu właściwy organ określa próbę kontrolną z całej populacji wnioskodawców, składającą się w stosownych przypadkach z części losowej w celu otrzymania reprezentatywnego wskaźnika błędu oraz części wybranej na podstawie analizy ryzyka, tak aby zidentyfikować obszary, gdzie występuje największe ryzyko błędów.”

Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia tylu kontroli na miejscu, ile potrzeba do skutecznego zarządzania ryzykiem – mogą ich liczbę podwyższać i obniżać w zależności od ilości wykrytych błędów.

Uniemożliwienie kontroli na miejscu jest podstawą do odrzucenia złożonego wniosku o przyznanie pomocy lub o płatność.

Jak informuje ARiMR, rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych płatności realizowanych w ramach

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 - program rolnośrodowiskowy (PRŚ), zalesianie gruntów rolnych – schemat I (ZGR)

- oraz w ramach PROW 2014-2020 - działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

jest zobowiązany do spełniania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania tj. obejmujących:

a) środowisko, zmianę klimatu, oraz utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej;

b) zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zdrowie roślin;

c) dobrostan zwierząt.

Kontrole na miejscu - mające na celu weryfikację przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344) oraz w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. poz. 329) - przeprowadza się u rolników ubiegających się w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o:

- Jednolitą płatność obszarową (JPO);

- Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie);

- Płatność dla młodych rolników;

- Płatność dodatkową (redystrybucyjną);

- Płatności związane z produkcją;

- Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego (bez płatności niezwiązanej do tytoniu).

Kontrole na miejscu w zakresie wzajemnej zgodności odnoszą się do całego gospodarstwa (działki rolne zgłoszone i niezgłoszone we wniosku o płatność/pomoc, siedziba gospodarstwa).

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!