Czy będąc młodym rolnikiem mogę liczyć na preferencje w postaci umożliwienia zakupu większych maszyn, niż uzasadniają to moje obecne potrzeby? – takie pytanie postawił nam czytelnik i uzasadnił: - Przecież moje gospodarstwo będzie się rozwijać, powinienem więc zainwestować w maszyny, które będą mi potrzebne w przyszłości.

Takiego punktu widzenia nie podziela ustawodawca, przygotowujący warunki „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Wprost przeciwnie: potraktował młodego rolnika jako tego, którego pozycja jest słabsza i „doposażył”  go na starcie w postaci dodatkowej punktacji, mniejszych wymagań i większego zwrotu z tytułu poniesionych wydatków.

Mniejsze wymagania dla młodych dotyczą też operacji związanych z produkcją zwierząt, na które już był jeden nabór w ramach „Modernizacji” z obecnego PROW – i będzie kolejny.

Natomiast w zapowiadanym po raz pierwszy naborze na operacje z obszaru d („związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu”) ułatwienia dotyczą:

- dodatkowych punktów dla osób przed 40 rokiem życia;

- większego zwrotu kosztów kwalifikowanych. Dla młodego rolnika pomoc to nawet 60% kosztów kwalifikowalnych;

- preferencji przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i kwocie wnioskowanej pomocy w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących osobami fizycznymi, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek osoby, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez osobę młodszą.

 

A jakie są zasady punktacji przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy? Różne, zależne nawet od województwa. W niektórych województwach dodatkowo premiuje się młodych.

W par. 16.5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  podano takie zasady punktacji na operacje dotyczące obszaru d w ramach „Modernizacji”: