„22 marca br. Ministerstwo Finansów podpisało umowę na przeprowadzenie audytu akredytacyjnego z wyłonioną w trybie przetargu niegraniczonego firmą Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. sp. k.” – informuje Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy, że jeszcze 1 kwietnia Ministerstwo Rolnictwa nie wiedziało nic na temat przebiegu akredytacji.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” odłożona na rok?

Ministerstwo Finansów informuje: „Audyt akredytacyjny będzie obejmował m.in. typ operacji: restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego programem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z postanowieniami umowy, terminem rozpoczęcia prac wykonawcy jest data pisemnego potwierdzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gotowości do audytu, w odniesieniu do każdego z audytowanych działań. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem przygotowań ARiMR. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji audytu każdego działania w terminie nie dłuższym niż 52 dni licząc od daty pisemnego potwierdzenia przez Agencję gotowości do audytu w obszarze danego działania do dnia zakończenia audytu danego działania.

23 marca br. Ministerstwo Finansów skierowało pismo do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujące o podpisaniu umowy na audyt akredytacyjny oraz o trybie przeprowadzania tego audytu. Aktualnie oczekujemy na zgłoszenie gotowości do poddania się audytowi przez ARiMR. Pozytywna opinia audytora stanowić będzie podstawę do przyznania przez Ministra Finansów, w drodze rozporządzenia, akredytacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencji płatniczej, w zakresie wspomnianego wyżej działania.”

Jak z tego wynika, teraz wszystko zależy od ARiMR i jej gotowości do przeprowadzenia naboru, zapowiadanego i odkładanego od września ubiegłego roku. Czy może się on odbyć już za dwa miesiące? – pytamy dalej w ARiMR.